PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมกิจกรรม : สัมมนากลางปีและปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

โครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมกิจกรรม : สัมมนากลางปีและปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

 

  

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นครูและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมกิจกรรม : สัมมนากลางปีและปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ติดตาม ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และการเขียนวิจัย และทบทวนเกี่ยวกับแนวทาง ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบาทหน้าที่ให้กับนักศึกษา เกี่ยวกับการปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมเป็นจำนวน 450 คน ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 


  +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++